OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GRUPY EXSUS INTERNATIONAL

 1. O ile Grupa EXSUS INTERNATIONAL nie zrzeknie się wyraźnie poniższego na piśmie, niniejsze ogólne warunki współpracy (dalej zwane „Warunkami“) mają moc obowiązującą w odniesieniu do wszystkich umów zawieranych i wszystkich usług świadczonych przez jakiekolwiek firmy lub podmioty należące do oraz jakiekolwiek osoby zatrudnione przez Grupę EXSUS INTERNATIONAL (zwane dalej, indywidualnie i łącznie, EXSUS INTERNATIONAL).
 2. Klient nie może cedować swych praw i obowiązków wynikających z umowy z EXSUS INTERNATIONAL na podmioty powiązane ani na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody EXSUS INTERNATIONAL.
 3. EXSUS INTERNATIONAL ma prawo w dowolnym momencie, wedle własnego uznania, zażądać referencji lub dodatkowych informacji dotyczących tożsamości klienta, prowadzonej przez niego działalności lub osób współpracujących z klientem, a także wszelkich pozostałych informacji, które EXSUS INTERNATIONAL uzna za niezbędne lub potrzebne.
 4. EXSUS INTERNATIONAL może podejmować działania w oparciu o pisemne wnioski i dokumenty, których oryginały lub kopie zostały podpisane, zatwierdzone lub przygotowane przez klienta. Jeśli żądanie lub dyspozycja ze strony klienta zostanie przekazane EXSUS INTERNATIONAL drogą telefoniczną lub faksem, EXSUS INTERNATIONAL nie będzie ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody, kary, podatki, koszty i wydatki poniesione przez lub nałożone na klienta, pośrednio lub bezpośrednio (w tym w szczególności opłaty i koszty zatrudnienia prawników, audytorów i innych ekspertów), w związku z nieporozumieniem lub błędem w przekazie wynikającym ze stosowania takiej metody komunikacji, w tym za wszelkie pomyłki ze strony EXSUS INTERNATIONAL co do tożsamości nadawcy. EXSUS INTERNATIONAL może, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, zażądać pisemnego potwierdzenia dyspozycji Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności odnosi się również do wszelkich szkód poniesionych w związku ze stosowaniem komunikacji elektronicznej, multimedialnej lub cyfrowej, jak również wszelkich innych dostępnych na rynku technologii komunikacyjnych.
 5. Celem ochrony zarówno klientów, jak i EXSUS INTERNATIONAL, jak również celem uniknięcia lub korekty wszelkich nieporozumień, EXSUS INTERNATIONAL ma prawo, wedle własnego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia, do nagrywania wszelkich rozmów telefonicznych prowadzonych z lub w imieniu klienta.
 6. Obowiązek upewnienia się, czy dokumenty przekazywane EXSUS INTERNATIONAL do dystrybucji lub publikacji nie naruszają praw autorskich, patentów lub innych praw własności osób trzecich leży po stronie klienta. Ponadto takie dokumenty nie mogą zawierać nieprzyzwoitych, niemoralnych lub politycznych treści. Klienci zobowiązują się zwolnić EXSUS INTERNATIONAL z odpowiedzialności z tytułu, i zabezpieczyć przed wszelkimi skutkami prawnymi, wszelkich należności, odszkodowań, opłat, grzywien, podatków, kosztów i wydatków poniesionych przez lub nałożonych na, pośrednio lub bezpośrednio, EXSUS INTERNATIONAL w konsekwencji naruszenia praw osób trzecich lub w związku z niewłaściwym charakterem przekazywanych dokumentów.
 7. Właścicielem praw autorskich do wszystkich pisemnych materiałów, w tym umów, dokumentów, sprawozdań, raportów i ksiąg rachunkowych, przygotowywanych i prowadzonych przez EXSUS INTERNATIONAL jest EXSUS INTERNATIONAL. Klienci mają prawo używać tego rodzaju materiałów jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Wszelkie udzielone przez EXSUS INTERNATIONAL porady prawne i inne oraz wszelkie przygotowane przez EXSUS INTERNATIONALsprawozdania mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie przez tego klienta, który był adresatem takich porad lub dla którego takie sprawozdanie zostało przygotowane.
 9. Grupa EXSUS INTERNATIONAL nie jest zobowiązana do wykonywania lub zaniechania wykonywania wszelkich czynności, co do których uważa, że stoją w sprzeczności z interesami klienta, EXSUS INTERNATIONAL i/lub z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w danej jurysdykcji.
 10. Celem prawidłowego wykonywania obowiązków, firma EXSUS INTERNATIONAL może na rzecz klienta zaangażować do współpracy księgowych, audytorów, prawników i innych profesjonalistów potrzebnych do tego, by świadczyć usługi na poziomie uznawanym przez EXSUS INTERNATIONAL za odpowiedni i niezbędny. Celem pokrycia wydatków poniesionych przez EXSUS INTERNATIONAL w związku z powyższymEXSUS INTERNATIONAL może zażądać od klienta zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
 11. Bez uprzedniej zgody klienta EXSUS INTERNATIONAL zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek poufnych informacji związanych z klientem, chyba że ujawnienie takich informacji będzie w sposób uzasadniony niezbędne do wykonywania obowiązków przez EXSUS INTERNATIONAL lub wymagane przez prawo.
 12. Klient oświadcza, że (i) przekazał EXSUS INTERNATIONAL wszystkie informacje dotyczące jego sytuacji (finansowej lub innej), prowadzonej działalności, a także obecnych i przyszłych działań oraz zawieranych i planowanych transakcji, oraz materiały podlegające ujawnieniu EXSUS INTERNATIONAL w związku ze świadczonymi przez EXSUS INTERNATIONAL usługami (zarządczymi); oraz (ii) klient nie będzie brał udziału zagranicą w hazardzie, handlu bronią, seksbiznesie lub innych nielegalnych procederach, takich jak pranie pieniędzy lub oszustwa podatkowe.
 13. Klienci są zobowiązani, przez okres obowiązywania niniejszych Warunków oraz po jego zakończeniu, do zwolnienia EXSUS INTERNATIONAL (w tym Dyrektora Zarządzającego, menadżerów, kierownictwo i pracowników) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń z tytułu odpowiedzialności umownej lub deliktowej oraz z odpowiedzialności w związku z pozwami wszczętymi przez osoby trzecie, a także z tytułu wszelkich zobowiązań, odszkodowań, opłat, grzywien, podatków, kosztów i wydatków poniesionych przez lub nałożonych na, pośrednio lub bezpośrednio, EXSUS INTERNATIONAL (w tym w szczególności, wszelkich opłat, kosztów i wydatków na prawników, audytorów i innych ekspertów zatrudnionych przez EXSUS INTERNATIONAL), a wynikających lub związanych z jakimikolwiek usługami świadczonymi przez EXSUS INTERNATIONAL dla danego klienta, oraz zabezpieczy EXSUS INTERNATIONAL przed takimi roszczeniami, pozwami, zobowiązaniami, odszkodowaniami, opłatami, grzywnami, podatkami, kosztami i wydatkami.
 14. EXSUS INTERNATIONAL (w tym Dyrektor Zarządzający, menadżerowie, kierownictwo i pracownicy spółki) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania, opłaty, grzywny, podatki, koszty i wydatki poniesione przez lub nałożone na, pośrednio lub bezpośrednio, klienta na skutek jakichkolwiek działań lub zaniechań ze strony EXSUS INTERNATIONAL lub w związku z nimi, poza przypadkami rażącego zaniedbania lub umyślnej winy EXSUS INTERNATIONAL. Ponadto, poza przypadkami rażącego zaniedbania lub umyślnej winy EXSUS INTERNATIONAL, wszelkie zobowiązania tego typu będą ograniczone do wysokości jednego rocznego wynagrodzenia za zarządzanie, administrację lub przedstawicielstwo.
 15. Wynagrodzenie za usługi świadczone przez EXSUS INTERNATIONAL jest naliczane po obowiązującej w danym momencie stawce godzinowej, a odpowiedzialność za wszystkie wydatki i nakłady poniesione przez EXSUS INTERNATIONAL leży po stronie klienta. EXSUS INTERNATIONALma prawo, wedle własnego uznania, zmienić stawki godzinowe w związku ze współczynnikiem inflacji, zmianą sytuacji na rynku lub w przypadku wystąpienia innych szczególnych okoliczności.
 16. Termin płatności wszystkich faktur wystawionych przez EXSUS INTERNATIONAL biegnie od momentu ich okazania. EXSUS INTERNATIONALzastrzega sobie prawo do naliczania odsetek w wysokości 2% miesięcznie od zaległych faktur. Jeśli EXSUS INTERNATIONAL nie otrzyma należnej płatności w ciągu 30 dni, EXSUS INTERNATIONAL będzie miał prawo do uregulowania zaległych należności z kont bankowych klienta. EXSUS INTERNATIONAL jest zawsze uprawniony do odroczenia świadczonych usług w czasie do momentu uregulowania wszystkich należności.
 17. Odpowiedzialność za wszystkie koszty i wydatki poniesione przez EXSUS INTERNATIONAL, sądowe lub pozasądowe, w związku z windykacją należności od klienta przez EXSUS INTERNATIONAL, w tym wszelkie koszty obsługi prawnej, ponosi dany klient. EXSUS INTERNATIONAL ma prawo ustalić wysokość takich kosztów na 15% całkowitych kosztów (wlącznie z naliczonymi odsetkami) należnych EXSUS INTERNATIONAL, niezależnie od prawa EXSUS INTERNATIONAL do żądania rekompensaty całości poniesionych kosztów i wydatków.
 18. EXSUS INTERNATIONAL ma prawo zakończyć świadczenie wszystkich usług oraz rozwiązać wszystkie bieżące umowy z klientami w przypadku gdy (i) klient nie przestrzega praw lub regulacji obowiązujących w danej jurysdykcji, (ii) istnieje uzasadniona wątpliwość co do zgodności z prawem, moralności lub przyzwoitości działalności klienta, (iii) klient ubiega się lub obejmuje stanowisko polityczne lub publiczne, (iv) angażuje się w kontrowersyjną, polityczną lub wątpliwą moralnie działalność. EXSUS INTERNATIONAL nie świadczy usług klientom mieszkającym w państwach lub prowadzącym interesy państwami, które zostały objęte sankcjami lub embargami unijnymi lub ONZ-owskimi.
 19. EXSUS INTERNATIONAL ma prawo przetrzymywać wszelką dokumentację i inne materiały należące do klienta do momentu otrzymania od niego pełnej zapłaty wynagrodzenia należnego EXSUS INTERNATIONAL.
 20. Dla celów związanych z niniejszymi Warunkami, wszelkie zawiadomienia, faktury i inne wiadomości zostaną uznane za otrzymane w następujących sytuacjach: (i) jeśli zostaną wysłane kurierem: moment dostawy do adresata przez kuriera; (ii) list polecony: data widniejąca na potwierdzeniu odbioru; (iii) telegram, teleks, e-mail, faks: data wysłania.
 21. W przypadku niewykonania lub opóźnienia w wykonaniu jakichkolwiek praw lub środków prawnych wynikających z niniejszych Warunków lub z jakąkolwiek innej umowy przez EXSUS INTERNATIONAL, takie niewykonanie lub opóźnienie w żadnym wypadku nie może być interpretowane jako odstąpienie od takich praw lub środków prawnych, a jednorazowe lub częściowe wykonanie jakichkolwiek praw lub środków prawnych nie wyklucza ponownego lub dalszego wykonywania tychże lub jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych. Prawa i środki prawne wynikające z niniejszych Warunków lub z jakiejkolwiek innej zawartej umowy mogą być stosowane łącznie, pojedynczo lub jednocześnie i nie wyłączają żadnych praw ani środków prawnych dostępnych i przysługujących na mocy prawa.
 22. Wszelkie odstąpienia i zgody EXSUS INTERNATIONAL na mocy niniejszych Warunków lub na mocy jakiejkolwiek innej zawieranej umowy, muszą zachować formę pisemną i mogą podlegać dowolnym warunkom uznanym za odpowiednie przez EXSUS INTERNATIONAL. Wszelkie odstąpienia lub zgody mają moc obowiązującą jedynie w sytuacji, której dotyczą, oraz jedynie w wyznaczonym celu.
 23. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek umowy zawartej przez EXSUS INTERNATIONAL, jest lub stanie się niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie na mocy prawa obowiązującego w danej jurysdykcji, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków, ani na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność takiego postanowienia w jakiejkolwiek innej jurysdykcji.